Μέλη Συλλόγου

Μέλη Συλλόγου– Δικαιώματα- Υποχρεώσεις

Ως τακτικά μέλη εγγράφονται αυτοδίκαια και οι δύο γονείς όλων  των μαθητών του σχολείου. Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις, ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και να συμμετέχει στις δραστηριότητες του συλλόγου. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή 5 ευρώ, η οποία δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίτιμα μέλη εγγράφονται με πρόταση του Δ.Σ. κάτοικοι της σχολικής περιφέρειας και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση, έχουν δε τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά μέλη εκτός του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Ως γονείς θεωρούνται και οι επίτροποι αν δεν υπάρχουν γονείς. Ακόμη θεωρούνται και οι αντιπρόσωποι των γονέων ή των επιτρόπων, αν οι γονείς ή οι επίτροποι δεν κατοικούν στην έδρα του σχολείου και έχουν ορίσει αντιπρόσωπό τους.

Τα μέλη λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ., ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και ψηφίζουν στις συνελεύσεις για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο. Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του συλλόγου, ενημερώνονται για την πορεία του συλλόγου και προτείνουν στις γενικές συνελεύσεις ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς του συλλόγου κατά την κρίσης τους. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να παρέχουν πληροφορίες για την ενημέρωση των μελών του συλλόγου.

5